logo
ในเครือ

คู่มือการเสนอขายที่ดิน


คู่มือการเสนอขายที่ดิน
1

ข้อมูลที่ดิน ขนาด ไร่-งาน-ตารางวา


2

รายละเอียดผู้ส่ง เบอร์มือถือผู้เสนอขาย


3

ตำแหน่งที่ตั้ง แผ่นที่แสดงตำแหน่งที่ดิน


4

สำเนาโฉนด (แนบเอกสาร .pdf)


5

รูปร่างที่ดิน/ผังระวาง แสดงภาพถ่ายและเอกสารของที่ดิน (แนบไฟล์ภาพ .jpg, png)


6

รายละเอียดภาระผูกพัน (ถ้ามี) (แนบเอกสาร .pdf)